PRÖVNING OCH VALIDERING

Via Vuxnas lärande kan du få hjälp med att ta ut slutbetyg, gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen.

Prövning i vuxenutbildning

I skolverkets  (www.skolverket.se)”allmänna råd” om prövning står förklarat:

Med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. (20 kap. 40§ skollagen)

Prövning i kurser kan genomföras inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå och i svenska för invandrare, i den kommun som anordnar den aktuella kursen.

Den som vill genomgå en prövning, behöver inte vända sig till en skola inom den kommun där han/hon bor, utan kan välja att genomgå prövning hos skola i annan kommun.

Avgifter vid prövning

Huvudmannen/skola får ta ut en avgift om högst 500 kronor per kurs av den som vill genomföra en prövning i grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Avgiften går till huvudmannen/skola.   (se 2 och 3 §§ Förordningen 1991:1124)

Denna avgift betalas till den kommun du gör prövningen i. Ta därför kontakt med den skola du har tänkt göra prövningen i för att få veta om kursen anordnas samt betalningsrutiner!

1. Var och när sker prövningen?

Prövningarna sker på Vuxnas lärande i Sala, alternativt i Västerås. Innan prövning kallas du till ett obligatoriskt informationsmöte.

Prövningsperioder under 2017

  • Period 1: vecka 13, sista anmälningsdag är 17 februari
    Informationsmöte: 23 februari kl. 13.00 i aulan på Kungsängsgymnasiet.
  • Period 2: vecka 47, sista anmälningsdag är 20 oktober.

2. Anmälan och betalning

En prövning kostar 500 kronor per kurs. Betald avgift återbetalas ej förutom vid sjukdom. Läkarintyg krävs. Prövningsavgiften betalas in till PG 123910-2. På inbetalningen ska du ange ditt namn samt Prövning.
Tillsammans med anmälan ska du bifoga kvitto på betald avgift och kopior på tidigare betyg. Om anmälan saknar kvitto på betalning eller betyg avslås ansökan om prövning.

Anmälningsblankett skickas, eller lämnas, till:
Vuxnas lärande
Gymnasiegatan 1
733 40 Sala

VALIDERING

Vid validering värderas de kunskaper du har och du får veta vilka kompletteringar du behöver göra för att få ett betyg från kursen. Idag sker validering företrädesvis inom omvårdnadsprogrammet.