Elevrådet Kungsängsgymnasiet

ELEVRÅDET

’’Alla elever ska få en så bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö som möjligt!’’

Tanken med ett elevråd är att det ska fungera lite som en tratt. Ungefär tre gånger per termin träffas vi och diskuterar önskemål och frågor från eleverna. Vi sållar också ut de viktigaste som rektor och skolledning får ta beslut om innan allting når ut till resten av skolan.

Önskemålen kommer ofta från de klassråd som varje klass har två gånger per termin. Här kan du som elev ta upp saker du funderar över och som sedan går vidare till elevrådet.

Elevrådet består av en representant från varje klass. Tillsammans väljer vi en styrelse, som har det yttersta ansvaret för rådets arbete

Vår främsta uppgift i rådet är att se till att alla elever ska få en så bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö som möjligt.

Elevrådets framtidsvision är att se en skola där elever, lärare och skolledning arbetar tillsammans mot samma mål — att skapa den ultimata skolan för alla.

Elevrådsstyrelsen