Viktig information på Kungsängsgymnasiet

Information om fjärrstudier

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Här följer mer utförlig information från skolledning med anledning av fjärrstudier HT20.

Viktig information till samtliga elever och vårdnadshavare på Kungsängsgymnasiet

Med anledningen av regeringens beslut idag, torsdag 3/12 2020, kommer huvudman, dvs Skolnämnden i Sala kommun med stor sannolikhet att fatta följande beslut. Se nedan.
Vi reserverar oss för att informationen som vi ger idag kan revideras med kort varsel om förutsättningarna ändras.
Regeringens pressmeddelande finns bifogat detta brev.

Fjärrstudier för elever på Kungsängsgymnasiet.
Samtliga elever i årskurs ett, två och tre på nationella program ska ha fjärrstudier 7/12 2020-18/12 2020.

Undantag:
Elever som studerar på IM ska ha lektion på plats på skolan, dvs IM-elever ska inte ha fjärrstudier.
Elever som studerar på EE-programmet och FT-programmet, undantag för karaktärsämnen. Exakta detaljer stäms av mellan programrektor och programansvariga.
Elever med särskilda behov. Exakta detaljer stäms av mellan rektor, programrektor, specialpedagog och undervisande lärare. Skolledningen har dialog med berörda.

APL:

Elever i BF 19 har APL vecka 50 enligt plan.
Elever på EE och FT som har APL vecka 50 och vecka 51, APL fortgår enligt plan.

Nationella prov:
Nationella prov i matematik (1c och 4) enligt plan på plats på skolan. Exakta detaljer stäms av mellan programrektor och ämnesansvarig i matematik.

Övriga prov:
Undervisande lärare har dialog med elever via Teams.

Information/dialog:

Skolledningen kommer att prioritera dialog och information med berörda, på plats på skolan, fredag 4/12. IT-pedagog kommunicerar på Teams, Schoolsoft, sociala medier och intern-TV.

Vi är väl medvetna om att många av er är oroliga och vi förstår er oro.
Smittspridningen ökar och vi måste alla och i alla sammanhang hjälpas åt att minska smittspridningen.

Vi har kontinuerlig dialog med elever för att höra hur de ser på situationen. För många elever är fjärrstudier tufft och de tycker att det fungerar bättre att ha undervisning på skolan.
Några elever har dålig eller obefintlig uppkoppling hemma och några elever har inte de bästa hemförhållandena för att bedriva fjärrstudier. Det är många parametrar att beakta.
I alla sammanhang måste vi skolledare väga olika alternativ för och emot och här finns det ingen enkel lösning på hur. Det som är enkelt trots allt är vad vi ska och måste sätta i centrum -elevernas lärande.

Elever och vårdnadshavare är självklart välkomna att höra av er till oss i skolledningen om något är oklart. Vi rekommenderar dock att elever i första hand vänder sig till sina klasskamrater och undervisande lärare eller mentor.
Vi uppmanar också elever att hålla sig informerade om aktuella frågor via Teams och sociala medier.

Inför nästa termin
Vi har kontinuerlig dialog med huvudman, som fattar beslut, om att det kan bli aktuellt med fjärrstudier även under vårterminen 2021.
Vårt konkreta huvudförslag just nu är att samtliga elever i årskurs ett har fjärrstudier varannan vecka och att elever på studieförberedande program i årskurs två har fjärrstudier varannan vecka.
Vi vill utifrån den kunskap vi har idag och utifrån de få utvärderingar som har skett, exempelvis av Skolinspektionen, därför att elever i årskurs tre ska ha studier på skolan i största möjliga utsträckning

Exakta detaljer återkommer vi om. Men vi måste också förvarna om att vi måste anpassa oss efter beslut som huvudman fattar utifrån rådande läge som vi i dagsläget inte har kännedom om.
Det beslut som huvudman har fattat beslut om gäller till och med 2020-12-31. Huvudman måste alltså fatta nytt beslut inför ev. fjärrstudier under vårterminen 2021.

Än en gång, TACK!


Information från regeringen, direkt från regeringens hemsida.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället.

Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.
– Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger generaldirektör Johan Carlson.
Vårens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna togs bort den 15 juni. De långsiktiga effekterna av distansstudierna har ännu inte kunnat överskådas. Det är därför viktigt att övergången nu sker med försiktighet.
Undantag för vissa elever
I en rapport om gymnasieskolornas distansundervisning under våren konstaterade Skolinspektionen att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.
– Vår rekommendation är därför att bland annat elever på introduktionsprogrammen och andra elever som är sårbara för distansundervisning inte bör omfattas av rekommendationen, säger avdelningschef Britta Björkholm.
Huvudmännen bör alltså hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna.
Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:
• praktiska moment som inte kan skjutas upp,
• nationella prov,
• andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
• elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
• elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
Övriga skolformer omfattas inte
För övriga skolformer – förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola – bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet. Det gör inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.